Falconcrest Valkerij en roofvogel centrum algemene voorwaarden

Falconcrest Voorwaarden


Inleiding

Door het kopen van een entreebewijs of arrangement gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van het Falconcrest roofvogelpark. Hierin worden de rechten en plichten van zowel het park als de bezoeker omschreven. Hieronder vindt u de volledige voorwaarden.

1. Algemene steling

Het Falconcrest roofvogelpark zal binnen de grenzen van de redelijkheid, al het mogelijke doen om het bezoek aan het parkcomplex, en de door het Falconcrest georganiseerde vlieg shows en activiteiten, in overeenstemming met met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Falconcrest roofvogelpark zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, evenals de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1

Onder 'het park' en het Falconcrest roofvogelpark wordt verstaan de organisatie die het parkcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, suppoosten en overige parkfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2

Onder 'het parkcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het Falconcrest roofvogelpark valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, vliegshow gebieden, aula's en vergaderkamers, restaurant, koffiekamer, terras, tuin, park, overige buitenruimte en depot.

Artikel 1.3

Onder 'bezoeker' wordt verstaan een ieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het Falconcrest roofvogelpark een overeenkomst sluit met als doel het parkcomplex te betreden en/of een vliegshow te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het Falconcrest roofvogelpark wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Falconcrest roofvogelpark en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

Artikel 1.5

Onder 'arrangement' wordt begrepen een op voorhand gemaakde afspraak voor een evenement zoals maar niet gelimiteerd tot, een kinderfeestje, bedrijfsuitje, schooluitje of group evenement.

2. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1

Alle door het Falconcrest roofvogelpark gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Falconcrest roofvogelpark aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het park zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het park aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Falconcrest roofvogelpark is verspreid. Het Falconcrest roofvogelpark is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2

De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3

De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het parkcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het parkbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

Artikel 2.4

De potentiële bezoeker kan de toegang tot het parkcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het Falconcrest roofvogelpark of een daartoe door het Falconcrest roofvogelpark bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5

Het Falconcrest roofvogelpark restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het parkcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het parkcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

3. Verblijf in het parkcomplex

Artikel 3.1

Gedurende het verblijf in het parkcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van het Falconcrest roofvogelpark, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijke oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het Falconcrest roofvogelpark, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het parkcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3

Het is de bezoeker onder meer verboden om in het parkcomplex:
a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde vogels te belemmeren;
c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van overlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde gebieden door het Falconcrest roofvogelpark echter expliciet worden toegestaan;
d. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze ter alle tijden aan een riem en onder het toezicht van de eigenaar is, in bepaalde gebieden expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
e. tentoongestelde objecten, roofvogels en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten en roofvogels niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten en dieren niet aanraken.

Artikel 3.4

In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie dat redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van het Falconcrest roofvogelpark, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, door middel van b.v. een badge, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het parkcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het parkcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 3.5

Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Falconcrest roofvogelpark is het de bezoeker verboden om commerciële foto-, video- en filmopnamen te maken.

Artikel 3.6

Het park kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands parkcomplex een voorwerp of dier opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het parkcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het park kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4. Klachten en reclamering

Artikel 4.1

Het Falconcrest roofvogelpark zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het parkcomplex of de door het Falconcrest roofvogelpark georganiseerde roofvogel shows en activiteiten in overeenstemming met het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het parkcomplex en/of door het Falconcrest roofvogelpark georganiseerde shows. Voorts informeert het Falconcrest roofvogelpark het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van gebieden, zowel als slechte weers omstandigheden. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Falconcrest roofvogelpark te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden daardoor nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het park aan de bezoeker:
a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van vogels uit de vaste verzameling van het Falconcrest roofvogelpark;
b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het parkcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van gebieden;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het parkcomplex. f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op het afzeggen van roofvogel tentoonstelingen en/of vliegshows vanwege ongewenste weers omstandigheden.

Artikel 4.3

Klachten over en verzoeken tot terugvordering betreffende de overeenkomst tussen het Falconcrest roofvogelpark en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Falconcrest roofvogelpark te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij de receptie van het park.

Artikel 4.4

Het Falconcrest roofvogelpark onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5

De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij de receptie van het park.

5. Aansprakelijkheid van Falconcrest roofvogelpark

Artikel 5.1

Voor schade ontstaan als gevolg van door het Falconcrest roofvogelpark en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Falconcrest roofvogelpark nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Falconcrest roofvogelpark en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het parkcomplex is voor eigen rekening en risico. Het park is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van het park, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het park verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.
Artikel 5.3

In geen enkel geval is het Falconcrest roofvogelpark gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
b. het door de verzekeraar van het Falconcrest roofvogelpark aan het Falconcrest roofvogelpark ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4

Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het Falconcrest roofvogelpark nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het parkcomplex en deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Falconcrest roofvogelpark en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5

Het Falconcrest roofvogelpark is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het Falconcrest roofvogelpark houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het Falconcrest roofvogelpark staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Falconcrest roofvogelpark en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6

Indien het Falconcrest roofvogelpark goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Falconcrest roofvogelpark daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het Falconcrest roofvogelpark nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het Falconcrest roofvogelpark opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het Falconcrest roofvogelpark.

Artikel 5.7

De totale aansprakelijkheid van het Falconcrest roofvogelpark wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8

In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Falconcrest roofvogelpark in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9

Aansprakelijkheid van het Falconcrest roofvogelpark voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10

De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Falconcrest roofvogelpark of een van zijn functionarissen.

6. Overmacht

Artikel 6.1

Als overmacht voor het Falconcrest roofvogelpark, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Falconcrest roofvogelpark niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Falconcrest roofvogelpark zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2

Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen en/of weersomstandigheden waarvan het Falconcrest roofvogelpark gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

7. Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1

Door de bezoeker in het parkcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de park receptie.

Artikel 7.2

Het Falconcrest roofvogelpark zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door het Falconcrest roofvogelpark, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Artikel 7.3

Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

8. Annuleringen

Artikel 8.1

Annulering tot 1 week voor de arrangement activiteit datum is kosteloos, de reservering kan dan verplaatsen naar een ander beschikbaar moment. Bij annulering binnen 48 uur of op de dag van de ingangsdatum word het volledig bedrag van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

9. (Huis)Dieren

Artikel 9.1

Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan ​​in het park. Dit is stressvol voor onze roofvogels, en ook voor uw huisdier, die beleefd worden door onze roofvogels als bedreiging of als prooi. Laat dus uw trouwen huisdier daarom liever thuis tijdens uw bezoek aan het park.

10. Overige voorwaarden

Artikel 10.1

De toepasselijkheid van deze Voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Falconcrest roofvogelpark.

11. Toepasselijk recht

Artikel 11.1

Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Falconcrest roofvogelpark is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11.2

Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Falconcrest roofvogelpark voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Eindhoven.